Tarih

Sosyalist Dünya Görüşü Nedir

Toplumların sosyalizm konusunda bildikleri tek şey ister genel kültür düzleminde, isterse terimsel anlamda olsun bu sistemden hoşlanmamaları gerektiğidir. Çünkü toplumlar sosyalizmin uygulanamayacağı gibi bir önyargı ile düşünürler ya da düşünmeye  zorlanırlar. 

Sosyalizm Nedir?

Sömürgeci sistem içerisindeki her türlü sosyal haksızlığı eleştiren siyasi ve ekonomik bir teoridir. Sosyalizm, kapitalist sömürgeci sistem yerine sınıfsız yani diğer bir deyişle tek sınıftan kurulu bir sistem kurmak amacındadır.  Tarihsel olarak bakıldığında birbiri arkasından birçok düşünce akımları ile akrabalık kurmuştur. Bu düşünce akımları şöyle sıralanabilir: Saint Simon(1760-1825)’un ”Ütopik Sosyalizmi”,  Charles Fourier(1772-1837)’nin ”Kooperativist Sosyalizmi”, Karl Marx(1818-1883) ve Friedrich Engels(1820-1895)’in ”Diyalektik ve Bilimsel Sosyalizmi”, Vladimir Lenin(1820-1894)’in ”Bolşevik ve Proleterya Sosyalizmi” son olarak da Eduard Bernstein(1850-1932) ve Jean Jaueras(1859-1914)’in ”Reformcu Sosyalizmi” ’dir.

Sosyalist Analiz

Sosyalizmin dünya ölçüsünde bir sistem olduğunu anlamak için sistem içinde sosyalist bir analiz zorunludur. Analizin unsurları ise şunlardır:

Sınıf Mücadelesi

Üretim için vasıtalara sahip olanların faydacı anlayışı ile bunlar için çalışan üreten üretici insanların çıkarları birbirine karşıttır. Kapitalistler için önce mülkiyet gelir. Üreticiler içinse önce insanlık gelmektedir. Buna sınıf mücadelesi denir. Devamlı çatışma ve savaşım hali mevcuttur.

Artı Değer

Üreticiler, hammaddeyi, mamül nesne haline dönüştürmekle yeni bir değer yaratırlar. Kapitalistler tarafından üreticiye ödenen ile üreticinin hammaddeye kattığı bu yeni değer arasındaki farkı kapitalist kendisine alıkoyar. Buna artı değer denir. Diğer bir deyişle kâr dediğimiz olay budur.

Tekel

Bir veya bir kaç sanayi kolunda üretilen ürünün önemli bir kısmını bünyesinde toplayan kapitalistlerin kendi aralarında yaptıkları bir anlaşma veya meydana getirdikleri birliktir. 

Gelir Dağılımı Dengesizliği

Sosyalizme göre insanların kapitalist sistemde iyi yaşadığı ya da yaşam kalitesinin yüksek olduğu doğru değildir. Çünkü üretilen mallar ve hizmetlerin niceliksel artışı nüfus artışına göre kat be kat fazladır. Bu fazlalık toplumun gereksinmesinden öte satın alma gücü ile ölçülmektedir. Bu sebepten dolayı bir dengesizlik kapitalist sistemde hep var olacaktır. 

Savaşlar

Kapitalist sistemin çıkmazlara girerek istihdam, malzeme, makine ve para sağlamak için başvurduğu yoldur. Kapitalizmin olumsuz çıktısı depresyon ve krizin önüne ancak bu şekilde geçilebileceğini kapitalistler savunmaktadır. 

Devlet

​​​​​​​İktisaden egemen olan sınıfın siyasal olarak da egemen olmasının devletin sınıflar üstü olması mümkün değildir. Aidi olduğu toplumda olması gereken devlet anlayışında ise  bir sınıfın diğerini sömürmesini, ezmesini hiçbir koşulda izin verilmemelidir. Egemen sınıftan yana olması devleti üst yapı kurumu olmaktan alıkoyamaz.  

Planlı bir üretimle başlayan sosyalist dünya görüşü insanların tutum ve davranışlarında değişimlerle kendini gösterir hale gelecektir. Sosyalizm toplumları sefaletten, acıları veren ana unsurlardan kurtaracaktır. Sosyalizm, ulusları aşan bir hareket olarak düşünülmelidir. Bütün insanların kardeş olduğu mantığı ile ilerleyecek bir sistemdir.  

Daha Fazla Göster

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu